جستجوی محصولات

 
  مارک تجاری
  نوع دستگاه
مدل دستگاه

برای محصولاتی که با علامت * مشخص شده اند  باتوجه به شرایط مرزی ,جهت پیشنهاد این مکانیزمها با مسئولین فنی این شرکت هماهنگی نمائید.

* محصول پیش فیلتر گریز از مرکزدر سه تیپ کوچک (c ) متوسط (B) و بزرگ (A) و سایزهای مختلف در دو رنگ زرد و مشکلی تولید می گردد.